Zjazd Absolwentów z okazji
55 – lecia Szkoły w Dębem

16 czerwca 2018 r.


Zapisz się już teraz kliknij tutaj

Zobacz listę zapisanych kliknij tutaj

Zobacz regulamin kliknij tutaj


Regulamin Zjazdu Absolwentów Szkoły przy zaporze w Dębem.

 

I. Organizator

1. Zjazd Absolwentów organizuje Liceum Ogólnokształcące w Komornicy mieszczące się przy
ul. Nasielskiej 7, zwane dalej „Organizatorami”.

2. Współorganizatorami są Gmina Wieliszew oraz Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Szkoły przy Zaporze w Dębem.

3. Zjazd odbędzie się w dniu 16 czerwca 2018r.

II. Zjazd Absolwentów Szkoły przy zaporze w Dębem

1. Oficjalne zaproszenie na Zjazd Absolwentów Szkoły przy zaporze w Dębem, a także program i regulamin imprezy umieszczone będą na stronie internetowej pod adresem: www.zspkomornica.szkolnastrona.pl w zakładce 55 – lecie Szkoły w Dębem.

2. Uroczystość odbędzie się na dziedzińcu Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy przy
ul. Nasielskiej 7.

3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji programu zjazdu.

III. Warunki uczestnictwa w Zjeździe Absolwentów Szkoły przy zaporze w Dębem.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać wypełniając formularz na stronie internetowej pod adresem: www. zspkomornica.szkolnastrona.pl oraz poprzez dokonanie wpłaty.

IV. Opłaty i warunki uczestnictwa z Zjeździe Absolwentów Szkoły przy zaporze w Dębem.

1. Udział w imprezie jest płatny.

2. Rejestracja uczestników odbywać się będzie drogą elektroniczną (szczegóły na stronie www.zsp.komornica. szkolnastrona.pl).

3. Rejestracja uczestników będzie się odbywać do dnia 16 czerwca 2018r. do godziny. 14.00.

4. Wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia udziału w imprezie poprzez formularz elektroniczny zostaną przekierowane do automatycznej płatności w systemie PayU. Dokonanie stosownej do terminu płatności będzie skutkowało pojawieniem się na liście uczestników Zjazdu.

5. Osoba zgłaszająca się jest zobowiązana postępować ściśle według wytycznych systemu PayU, gdyż zmodyfikowanie danych np. takich jak tytułu przelewu może doprowadzić do unieważnienia wpłaty i zwrotu na konto wpłacającego.

6. Absolwent zostaje dopisany do listy uczestników Zjazdu dopiero po potwierdzeniu z systemu PayU o pozytywnie zakończonym procesie płatności.

7. Osoby dokonujące automatycznej płatności poprzez system PayU nie są obciążane żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji.

8. Podczas płatności za pomocą systemu PayU osoba dokonująca płatności się wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres e- mail firmie PayU Spółka Akcyjna, w celach niezbędnych do przeprowadzenia  transakcji.

9. Wysokość opłaty jednorazowej wynosi:

- Od dnia rozpoczęcia zapisów do dnia 15 maja 2018 roku – 130 zł.

- Od dnia 16 maja 2018 – do 31 maja 2018 roku – 150 zł

- Od dnia 1 czerwca 2018 roku – do 15 czerwca 2018 roku – 170 zł

- W Biurze Zjazdu 16 czerwca 2018 roku – 200 zł

10. Każdy uczestnik Zjazdu, który zgłosi swój udział do 31 maja 2018 roku otrzyma pamiątkową koszulkę Absolwenta Szkoły przy zaporze w Dębem.

11. Organizator dysponuje miejscami noclegowymi w internacie szkolnym. Koszt noclegu wraz ze śniadaniem wynosi 30 zł. Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w momencie rejestracji elektronicznej. Istnieje ograniczona ilość miejsc noclegowych i wynosi 100 miejsc. Wpłaty przyjmowane będą w Biurze Zjazdu w dniu imprezy.

12. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

13. Wymogi określone w punkcie 9. nie dotyczą gości honorowych Zjazdu.

VII. Program Zjazdu Absolwentów Szkoły przy zaporze w Dębem:

                 13.00 – 14.00 – rejestracja uczestników Zjazdu

                 14.00 – 15.00 – oficjalne otwarcie uroczystości

                 15.00 – 15.30 – wspólne zdjęcia

                 15.30 – 17.00 – obiad

                 17.00 – 18.00 – atrakcje: spotkania towarzyskie, zwiedzanie szkoły, imprezy - niespodzianki

                 Od 19.00 – ognisko, wspólna zabawa przy muzyce

Organizator może: 

- odmówić wstępu na teren Zjazdu osób, u których stwierdzono posiadanie jakichkolwiek przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla uczestników Zjazdu;

- odmówić wstępu na teren Zjazdu osobom będącym w stanie nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających;

- wyprosić z terenu Zjazdu osoby zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu innych osób  uczestniczących w Zjeździe lub zakłócające przebieg imprezy;

- obciążyć uczestnika kosztami zniszczonego przez niego mienia na terenie Zjazdu.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez uczestników Zjazdu.

2. Organizator zastrzega możliwość fotografowania oraz filmowania Zjazdu Absolwentów, w tym jego Uczestników. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wymienionych materiałów do późniejszego ich wykorzystania w celu przygotowania edycji wideo Zjazdu Absolwentów, do  umieszczania ich w internecie oraz do promowania szkoły.

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku  (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 13 3, poz. 833.) Organizator nie  przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych  użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez  uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia Zjazdu Absolwentów oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

4. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w Zjeździe Absolwentów wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Zjazdu Absolwentów. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Liceum Ogólnokształcące w Komornicy, w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Zjazdu Absolwentów zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu
w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec  ich przetwarzania."

5. Uczestnik Zjazdu, biorąc w nim udział oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.